Služby pre zákazníkov:

051/38 11 715

Otváracia doba:
7.00 - 15.30 hod.
Ďalšie informácie na:

http://www.commercservice.sk
eshop@commercservice.sk

Obchodné podmienky


Prevádzkovateľ internetového obchodu

COMMERC SERVICE s.r.o.

Ku Surdoku 35

080 01  PREŠOV

IČO: 31659551

DIČ: 2020521382

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka číslo:  678/P  

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj 
                           
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1   
                            Odbor výkonu dozoru 
                            tel. č.: 051/ 7721 597 
                            fax č.: 051/ 7721 596 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.loziska-naradie.sk      prevádzkovanom spoločnosťou COMMERC SERVICE s.r.o.

1.2  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná     firma COMMERC SERVICE s.r.o. a kupujúceho.

1.3  Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je  zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb. ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4  Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom (§2 ods. 1 písm.   a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) sa Čl. 5 a 6 Podmienok nepoužije. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami uvedenými v predchádzajúcej vete, ktoré nie sú Podmienkami upravené sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.5  K nákupu v internetovom obchode loziska-naradie.sk je potrebné byť registrovaný.

1.6 Medzipredaj vyhradený

Článok 2

Uzavretie zmluvy

2.1  Objednávka kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Prílohou potvrdenia objednávky je aktuálne znenie VOP. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.2  Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.

 2.3  Tieto obchodné podmienky, rovnako ako reklamačný poriadok, sú zobrazené na webových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

2.4  Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch : tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu a na uzavretie Kúpnej zmluvy nedôjde.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Článok 3

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

3.1  V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.  Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.


3.2  Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:


                 COMMERC SERVICE s.r.o.

                 Ku Surdoku 35

                080 01  PREŠOV

3.3  Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

3.4  Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup. 

3.5  Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

3.6  Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Článok 4

Ochrana osobných údajov

4.1 Prevádzkovateľ informačného systému spoločnosť COMMERC SERVICE spol. s r.o., Ku Surdoku 35 Prešov 080 01, IČO:                 31659551 poskytuje a spracúva osobné údaje v súlade s nariadením  EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri             spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o             ochrane údajov; ďalej len „Nariadenie GDPR“), zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení               niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“) a ďalšími osobitnými právnymi predpismi, na základe účelov             stanovených prevádzkovateľom.

4.2 Príjemcami osobných údajov sú najmä orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, tretie subjekty, ktorým                zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (najmä súdy, polícia a pod.), zamestnanci                          prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa a ďalšie osoby, poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov,          ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

4.3 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

4.4 Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

4.5 Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, najdlhšie po dobu povinnej archivácie údajov            vyplývajúcich z osobitných predpisov a/alebo archivačného poriadku prevádzkovateľa.

4.6 Prevádzkovateľ prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby                  (DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o.IČO: 50 528 041, Garbiarska 5, 040 01 Košice, ktorá na webovej stránke                          www.commercservice.sk/-domov v sekcii Ochrana osobných údajov zverejnila všetky povinné a užitočné informácie nachádzajúce          sa v nariadení GDPR a v zákone o ochrane osobných údajov a zaviedla transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných            incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

4.7 Jednotlivé informácie o právach dotknutej osoby podľa čl. 12 až 23, čl. 34 a čl. 77 nariadenia GDPR sa môže dotknutá osoba            dozvedieť telefonicky na: 02/ 800 800 80, emailom: informacie@osobnyudaj.sk alebo priamo na webovej stránke externej                    zodpovednej osoby: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31659551. V prípade, že dotknutá osoba sa nevie s informáciami                oboznámiť prostredníctvom internetu, je povinné informovanie možné prevziať v papierovej podobe v sídle prevádzkovateľa alebo            na jednotlivých pobočkách.


Článok 5

Platobné podmienky

       V súčasnej dobe môžete platiť v internetovom obchode týmito spôsobmi:

5.1  Dobierkou - v hotovosti pri prevzatí dobierky, kedy si tovar necháte doviezť prepravnou službou  DPD
• bankovým prevodom - na základe proforma faktúry, platba sa robí vopred a tovar Vám je následne doručené už bez akýchkoľvek ďalších poplatkov po pripísaní peňazí na náš účet,
• v hotovosti pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste, alebo pri rozvozoch vykonávaných firmou Commerc Service s.r.o.

5.2  Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Predávajúci vždy pri potvrdení objednávky potvrdí taktiež platnosť ceny objednaného tovaru. V prípade, že bude predávajúcim nahlásená cena vyššia ako je uvedená na objednávke, môže kupujúci novú cenu prijať alebo zrušiť objednávku. V prípade, že je nová, platná cena nižšia ako je cena uvedená na objednávke, bude tovar kupujúcemu dodaný za aktuálnu (nižšiu) cenu.

Článok 6

Dopravné podmienky

6.1  DPD kuriérska služba do 30kg - dobierka

Maximálna hmotnosť balíka do 30 kg. Zákazník bude kontaktovaný vodičom, ktorý zásielku doručuje. V prípade neprítomnosti je balík opätovne doručený nasledujúci pracovný deň. 
Zásielku a jej pohyb môžete sledovať cez internet na adrese https://www.dpd.com/tracking_sk

Cena: 4,- €

6.2  Pošta – podľa taríf Slovenskej pošty

6.3  Rozvoz vykonávaný firmou Commerc Service s.r.o.

       Pondelok – Krompachy, S.N.Ves, Levoča, Poprad, Svit, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Lipany, Sabinov

       Utorok - Bardejov, Svidník, Stropkov, Giraltovce + Prešov a okolie

       Streda - Vranov, Humenné, Snina, Michalovce, Sobrance, Trebišov

       Štvrtok - Martin, Žilina, Dolný Kubín, Ružomberok, L.Mikuláš

       Piatok - Košice mesto a okolie + Prešov a okolie

       Od pondelka do piatku aj smer Žilina – je potrebné dohodnúť osobitne.

       Cena rozvozu: 2,50 € s DPH   

       6.4  Osobný odber kupujúcim

      Kupujúci si môže tovar prevziať a zároveň hneď vyplatiť priamo v sídle firmy Commerc Service       s.r.o. na adrese: Ku     Surdoku 35, 080 01  PREŠOV

Článok 7

Záruka, vady tovaru, reklamácia, servis

7.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom  znení. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účely podnikania s týmto výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca

7.2 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené jeho užívaním v rozpore s účelom používania alebo pokynmi uvedenými v návode na použitie, mechanickým poškodením, vystavením tovaru nebezpečným následkom tepelného a/alebo elektromagnetického žiarenia, pôsobením poveternostných vplyvov a vplyvov okolia (vlhkosť, prašnosť, priame slnečné žiarenie, vibrácie), mechanickým poškodením a neoprávnenými zásahmi do tovaru.

7.3 V prípade vzniku vád tovaru počas záručnej doby je Kupujúci oprávnený reklamovať vady v sídle Predávajúceho.

7.4 Pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru/pokladničný blok), záručný list a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar spolu s príslušenstvom. V prípade zasielania tovaru je Kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

7.5 V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu v nákupnej cene tovaru v deň nákupu.

7.6 Reklamácia bude odôvodnene zamietnutá a výrobok bude kupujúcemu vrátený, pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

8.1 Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Stránke.

8.2 Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami je uzavretý podľa slovenského práva.

 
Nenašli ste čo ste hľadali?
Zavolajte nám!
Dostupnosť tovaru
už do 24 hodín
Objavte úžasné
benefity
 
Produkt bol pridaný do košíka.
Zobraziť košík
Pokračovať v nákupe